EN PL
POLITYKA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
(„Polityka”)
ostatnia aktualizacja 06.02.2020

WAŻNE: Po potwierdzeniu, że przeczytałeś i zrozumiałeś niniejszą Politykę w trakcie tworzenia konta w Aplikacji, uważamy, że zrozumiałeś, w jaki sposób Twoje dane osobowe (“DO”) są wykorzystywane w Aplikacji. Za każdym razem, gdy wymaga tego obowiązujące prawo lub w inny sposób chcemy skorzystać z danych osobowych, poprosimy o Twoją bezpłatną, świadomą, szczegółową i jednoznaczną zgodę na przetwarzanie twoich DO. Wyrażając zgodę, jesteś świadomy oraz potwierdzasz, że możemy gromadzić, wykorzystywać, ujawniać, przetwarzać i przekazywać Twoje DO zgodnie z niniejszą Polityką.

Niniejsza Polityka ma na celu przedstawienie w możliwie jasny i przejrzysty sposób, jak Twoje DO są przetwarzane przez nas (my, „Spółka”, zdefiniowana poniżej), jako administrator danych. W związku z tym Polityka nie ma zastosowania w odniesieniu do jakiejkolwiek innej operacji przetwarzania dotyczącego DO, zrealizowanego przez jakąkolwiek inną osobę fizyczną lub prawną, jako administrator danych, taki jak, między innymi, Brokera Ubezpieczeniowego, z którym Spółka współpracuje.

Dokument podlega ciągłym aktualizacjom.

Jeśli masz pytania dotyczące DO, wyślij nam e-mail na adres personaldata@pago.app lub, po utworzeniu konta w Aplikacji, skorzystaj z sekcji Wiadomość w Aplikacji.

Ponadto punkt 8 poniżej zawiera informacje o przetwarzaniu DO za pośrednictwem witryn powiązanych odpowiednio z nazwą domeny pago.app/pl/ (łącznie jako “Strony”), DO, które są gromadzone i przetwarzane podczas uzyskiwania dostępu do Strony.

OGÓLNIE
W Pago (zwanym dalej “Aplikacją”), chcemy zaoferować Tobie (określonym dalej jako “Użytkownik”) możliwość płacenia lub/i kontraktowania jak największej liczby usług od dostawców usług komunalnych lub innych rodzajów usług w jednym miejscu. Aby osiągnąć ten cel, musimy uzyskać dostęp do kilku rodzajów DO.

Dlatego uprzejmie prosimy o zapoznanie się z niniejszą Polityką, aby zrozumieć, jaki jest związek między DO należącymi do Ciebie a Aplikacją, a dokładniej: kto przetwarza te DO, w jakim celu i na jakiej podstawie dokonuje się przetwarzania, jakie są Twoje prawa w odniesieniu do DO należących do Ciebie.

Do jakich DO się odnosimy? Aplikacja przetwarza informacje uzyskane od Ciebie zarówno bezpośrednio (na przykład, gdy wypełniasz formularz lub pole tekstowe w aplikacji, takie jak formularz rejestracyjny lub formularz prowadzący do sekcji Wiadomość) i pośrednio (w następstwie działania wykonać w aplikacji, np. połączyć się z kontem elektronicznym znalezionym na stronie / w aplikacji usługodawcy).

Częścią tych informacji są DO – to informacje, które mogą Cię zidentyfikować lub które mogą prowadzić do Twojej identyfikacji. Wśród nich:

 • Jedna kategoria jest niezbędna do działania Aplikacji (na przykład adres e-mail jest niezbędny, abyśmy mogli przesyłać Ci potwierdzenia płatności faktur pocztą elektroniczną, a tym samym zapewnić przewidywalność działania Aplikacji);
 • kolejna kategoria jest używana zgodnie z naszym uzasadnionym interesie (my, “Spółka”, zdefiniowana poniżej) - na przykład imię i nazwisko są przetwarzane w celu skorelowania faktur dotyczących jednego dostawcy z płatnościami dokonywanymi przez Użytkownika, w przypadku podejrzeń o oszustwo;
 • DO są przetwarzane za Twoją wyraźną, uprzednią zgodą w przypadku gdy taka zgoda jest konieczna. Więcej informacji na temat przetwarzanych DO można znaleźć w Punkcie 3 poniżej.

Kto może przetwarzać Twoje DO za pośrednictwem Aplikacji?
Przede wszystkim podmiot obsługujący Aplikację, zwany dalej "Spółką": Pago Poland Sp. Z.o.o. Możesz dowiedzieć się więcej o nas i naszych danych identyfikacyjnych, wchodząc do Regulaminu Aplikacji dostępnego tutaj, korzystając z sekcji Wiadomość z Aplikacji lub pocztą elektroniczną na stronie.

Po drugie, przy opracowywaniu i działaniu Aplikacji korzystamy z produktów i usług opracowanych i obsługiwanych przez strony trzecie. Mogą uzyskiwać dostęp do części DO oferowanych w Aplikacji i przetwarzać je zgodnie ze wskazanymi przez nas celami. Wszystkie te strony trzecie i ich rola w architekturze Aplikacji i przetwarzania DO opisano w punkcie 4.1 poniżej.

Po trzecie, znacząca część DO należąca do Ciebie jest przejmowana i przetwarzana od dostawców usług, których konta elektroniczne łączysz w ramach Aplikacji. Więcej informacji o DO uzyskiwanych z kont dostawców usług w punkcie 4.2 poniżej.

Wszystkie DO należące do Ciebie są przetwarzane przez osoby trzecie, które przebywają i przetwarzają DO na terytorium Unii Europejskiej lub przetwarzają te DO zgodnie z przepisami prawa Unii Europejskiej. Dlatego chcemy współpracować tylko z podmiotami przetwarzającymi DO za pomocą systemów znajdujących się na terytorium Unii Europejskiej i korzystać z usług przechowywania DO, które oferują nam możliwość przechowywania ich na terytorium Unii Europejskiej lub zgodnie z przepisy Unii Europejskiej.

Masz kilka praw w odniesieniu do DO, jesteśmy otwarci, aby pomóc ci w korystaniu z tych praw. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w Punkcie 5 Polityki.

Jeśli masz pytania lub potrzebujesz wyjaśnień dotyczących treści niniejszej Polityki,, możesz skontaktować się z nami pod adresem personaldata@pago.applub skorzystać z sekcji Wiadomośćz Aplikacji.

Uzupełnieniem niniejszej Polityki są warunki korzystania z Pago App, dostępne do wglądu tutaj.

1. Informacje o kontrolerze

Pago Poland Sp. Z.o.o (zwana dalej "Spółką"), posiającą wszystkie prawa do Pago App (jak zdefiniowano poniżej), przestrzega prywatnego charakteru i bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych każdego użytkownika tej aplikacji, mając na względzie cechy administratora danych osobowych, zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia Unii Europejskiej w sprawie przetwarzania danych osobowych nr. 2016/679 (“„RODO””).

2. Definicje

W tym dokumencie słowa pisane wielkimi literami będą miały następujące znaczenie:

 • a) "Pago App" lub “Aplikacja” oznacza aplikację, do której Spółka posiada prawa, dzięki którym Użytkownicy (zgodnie z definicją poniżej) mogą dokonywać płatności elektronicznych, na rzecz różnych dostawców usług, dostępnych po pobraniu aplikacji przez Użytkowników na telefon komórkowy, za pośrednictwem Apple App Store i Google Play, bezpośrednio lub za pośrednictwem Witryny. Do celów niniejszych warunków ta definicja będzie stosowana bez względu na sposób uzyskiwania dostępu do Aplikacji Pago (za pośrednictwem Strony lub za pomocą telefonu komórkowego, bezpośrednio z Apple App Store lub Google Play);
 • b) "Konto na Stronie Podmiotu Trzeciego" oznacza konta Użytkowników oraz informacje znajdujące się na innych stronach internetowych lub w innych aplikacjach należących do Uzgodnionych Dostawców (zgodnie z definicją poniżej), poza Pago App, do których Spółka nie ma prawa i za których działania Spółka nie ponosi odpowiedzialności. O ile Aplikacja nie może połączyć się za pomocą Konta na Stronie Podmiotu Trzeciego, zalecamy zweryfikowanie czy Strona Podmiotu Trzeciego ma problemy z połączeniem przed skontaktowaniem się ze Spółką;
 • c) "Dane Osobowe" lub “DO” oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej; możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można zidentyfikować bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności poprzez odniesienie do numeru identyfikacyjnego lub jednego lub więcej czynników specyficznych dla fizycznej, fizjologicznej, genetycznej, psychicznej, ekonomicznej, kulturowej lub społecznej tożsamości tej osoby fizycznej , zgodnie z definicją z ogólnego rozporządzenia o przetwarzaniu danych (“RODO”);
 • d) "Uzgodniony Dostawca" to osoba prawna w aplikacji Pago dla której użytkownicy mogą dokonać płatności za pośrednictwem aplikacji. Uzgodnieni Dostawcy zostaną połączeni z Aplikacją, jeśli Firma lub którykolwiek z jej użytkowników bądź współpracowników posiada z nimi w tym zakresie stosunek umowny.
 • e) "Usługi" oznacza usługi płatnicze faktur, opłat, ubezpieczeń, a także wszelkie inne rodzaje płatności oferowane Użytkownikowi za darmo za pośrednictwem Pago App;
 • f) "Użytkownik" oznacza każdą osobę fizyczną w wieku powyżej 18 lat (lub młodszą pod warunkiem, że ma pełną zdolność do czynności prawnych), która zarejestruje się i korzysta z Pago App, akceptując te warunki. Aby uniknąć jakichkolwiek wątpliwości, aplikacja Pago nie jest przeznaczona dla osób fizycznych, które nie spełniają warunków opisanych w tej definicji i wyraźnie nie jest przeznaczona do korzystania przez nieletnich (w rozumieniu przepisów mających zastosowanie do określony użytkownik);

3. Przetwarzane Danych Osobowych i cele przetwarzania

Dane osobowe przetwarzane są w związku z działaniem Pago App w oparciu o kilka podstaw prawnych i do kilku celów:

 • 3.1. Na podstawie uzasadnionego interesu Spółki w zakresie świadczenia i ulepszania naszych usług (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - uzasadniony interes) przetwarzamy następujące Dane Osobowe, które otrzymujemy z Kontem Stron Podmiotów Trzecich lub przy pomocy technicznych możliwości produktów wymienionych w Punkcie 4.1:
 • 3.1.1 imię i nazwisko (w celu potwierdzenia, że płatność jest dokonywana tylko przez określoną osobę oraz w celu zminimalizowania możliwościzarejestrowania kont poprzez podanie fikcyjnych danych w Aplikacji);
 • 3.1.2. w zależności od rodzaju Uzgodnionego Dostawcy, numer telefonu i adres związany z jakąkolwiek umową między Użytkownikiem a dowolnym Uzgodnionym Dostawcą, jeżeli są one przedstawione na fakturze (w celu potwierdzenia wykonania jakiejkolwiek płatności przez tytuł / przez przedstawiciela tytułu własności / użytkowania / prawa dostępu do celu znajdującego się pod adresem wskazanym na fakturze oraz w celu odnotowania zasięgu Aplikacji na terytorium);
 • 3.1.3. wszelkie inne informacje dostępne na dowolnej fakturze (w celu umożliwienia Użytkownikowi wglądu do wszystkich szczegółów związanych z fakturami powiązanymi z Uzgodnionymi Dostawcami w dowolnym momencie, w Pago App);
 • 3.1.4. rodzaj miejsca konsumpcji należącego w odniesieniu do Uzgodnionego Dostawcy, który jest skonfigurowany w Pago App (odpowiednio, dom rodzinny, dom wakacyjny, miejsce zamieszkania), w celu ułatwienia Użytkownikowi dokładnego określenia kwoty, która ma zostać zapłacona określone miejsce konsumpcji); Informacje te można również wykorzystać do zdefiniowania strategii marketingu internetowego.
 • 3.1.5. informacje o liczbie dostępów do Pago App, ostatnim dostępie określonego użytkownika (w celu zrozumienia, w jaki sposób i jak często Pago App jest używana);
 • 3.1.6. informacje o mieście, z którego pochodzi Użytkownik, urządzeniach używanych do uzyskiwania dostępu do Aplikacji i jej systemu operacyjnego (w celu tworzenia statystyk dotyczących korzystania z Pago App i definiowania strategii internetowych kampanii marketingowych na niektórych obszarach geograficznych); wszystkie te dane są dostarczane po integracji produktu Intercom w ramach Aplikacji, o których więcej informacji można znaleźć w Punkcie 4.1.2 poniżej.
 • 3.2. Z uwagi na potrzebę dostarczenia usługi Użytkownikom, aby Aplikacja działała (art. 6 ust. 1 lit. b RODO - wykonanie umowy), przetwarzamy następujące Dane Osobowe:
 • 3.2.1. adres e-mail (aby móc zweryfikować utworzenie konta, a także przesyłać Użytkownikowi powiadomienia i inne informacje o jego aktywności w Pago App- na przykład potwierdzenia płatności);
 • 3.2.2. dane karty bankowej (w celu umożliwienia dokonywania płatności za pośrednictwem Pago App); takie dane są przetwarzane przez strony trzecie, zgodnie z informacjami z Punktu 7.2.4 poniżej, spółka przechowująca te dane wyłącznie w celu wyświetlenia ich w Pago App, o ile Użytkownik zdecyduje się zachować swoje dane w celu ułatwienia kolejnych procesów płatności; W tym ostatnim przypadku Spółka zapisze tylko tag karty (tak jak został zapisany przez Użytkownika) i określony token wydany przez Procesora Płatności.
 • 3.2.3. nazwa użytkownika i hasło związane z elektronicznymi usługami płatniczymi dostępnymi na stronach / w aplikacji mobilnej Uzgodnionych Dostawców (w celu umożliwienia (I) wyświetlenia kwot, które mają być zapłacone zgodnie z fakturami dostępnymi na Kontach Stron Podmiotów Trzecich, oraz (II) historii płatności dokonywanych przez Użytkownika i faktur dostępnych na Kontach Stron Podmiotów Trzecich); Dla jasności Spółka przetwarza wyłącznie informacje wymienione w tym Punkcie z Kont Stron Podmiotów Trzecich.
 • 3.2.4. kwota do zapłaty dostawcy usług jest wskazana na fakturach wraz z kodami klienta związanymi z systemami Uzgodnionych Dostawców (w celu pokazania tych informacji w Pago App i skorelowania płatności z Uzgodnionymi Dostawcami, którym należy się płatność);
 • 3.2.5. data i godzina płatności należna do faktury, która ma być zapłacona (w celu poinformowania Uzgodnionego Dostawcy o momencie, w którym płatność została dokonana, jak również aby potwierdzić Użytkownikowi, że płatność została dokonana przed terminem płatności należnej faktury, o ile informacje te są wymagane przez Użytkownika).

4. Dodatkowe informacje

 • 4.1. Procesorzy Spółki
  Dane osobowe przetwarzane za pośrednictwem Aplikacji są udostępniane następującym podmiotom trzecim, których produkty / usługi są niezbędne do rozwoju i działania aplikacji:
 • 4.1.1. Google Ireland Limited, dla produktu Firebase firmy Google, używanego do opracowywania scentralizowanego i bezpiecznego środowiska Pago App oraz dla produktu Fabric, używanego do badania prawidłowego działania Pago App;
  Polityka dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Firebase oraz Google jest dostępna tutaj, a przez Fabric jest dostępna tutaj.
 • 4.1.2. Solarwinds Worldwide LLC, dla produktu Loggly, umożliwił przeglądanie dostępu do Pago App i działań wykonywanych w ramach Pago App;
  Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Loggly są dostępne tutaj.
 • 4.1.3. Google LLC, dla produktu Google Analytics, służącego do analizy aktywności użytkowników na stronie pago.app/pl.
  Polityka dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Google Analytics jest dostępna tutaj.
 • 4.1.4. HotJar Ltd, dla produktu HotJar,służący do analizy aktywności użytkowników na stronie pago.app/pl;
  Polityka dotycząca przetwarzania danych osobowych przez HotJar jest dostępna tutaj.
 • 4.1.5. Amazon Web Services, Inc., dla produktu Amazon Relational Database Services, służącego do przechowywania wszystkich danych generowanych przez Pago App;
  Polityka dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Amazon Relational Database Services jest dostępne tutaj.
 • 4.1.6. Digital Ocean, LLC, dla produktów Przestrzenie, Narzędzia i Integracje, używane jako środowisko do rozwijania Pago App;
  Polityka dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Digital Ocean jest dostępna tutaj.
 • 4.1.7. MixPanel, Inc., których produkty są wykorzystywane do analizy aktywności użytkowników w Aplikacji, wersja na Androida;
  Polityka dotycząca przetwarzania danych osobowych przez MixPaneleste jest dostępna tutaj.
 • 4.1.8. W celu oferowania usług w ramach Pago App, Spółka zawiera umowy z różnymi Uzgodnionymi Dostawcami, na podstawie których dostawcy mają możliwość pobierania płatności związanych z fakturami lub innymi opłatami za pośrednictwem Pago App.

 • 4.2. O Uzgodnionych Dostawcach
 • Wybierając te podmioty, Spółka bierze pod uwagę przestrzeganie przez nich przepisów obowiązujących w zakresie przetwarzania Danych Osobowych. O ile Spółka zdecyduje się na dodanie lub zastąpienie tych podmiotów, zostaniesz o tym powiadomiony z wyprzedzeniem, mając możliwość rezygnacji z dalszego korzystania z Pago App, jeśli stwierdzisz, że przetwarzanie Danych Osobowych przez inny podmiot nie jest dla Ciebie korzystne.

 • 4.2.1. Tymi Uzgodnionymi Dostawcy są ci, którzy ustalają cel przetwarzania Danych Osobowych Użytkowników, odpowiednio, w przypadku Pago App, do przetwarzania płatności związanych z fakturami wystawionymi przez tych Uzgodnionych Dostawców.
 • 4.2.2. W zakresie, w jakim Użytkownik chce uzyskać więcej informacji na temat Danych Osobowych przechowywanych przez Uzgodnionego Dostawcę na temat Użytkownika, może skontaktować się z Uzgodnionym Dostawcą, korzystając z danych kontaktowych wskazanych w Pago App lub danych kontaktowych dostarczonych przez Uzgodnionego Dostawcę, gdy Użytkownik staje się klientem tego Uzgodnionego Dostawcy.
 • 4.2.3. Jednocześnie zalecamy zapoznanie się z polityką dotyczącą przetwarzania Danych Osobowych, którą każdy Uzgodnionych Dostawców udostępnia na oficjalnej stronie lub w siedzibie / filii / oddziale / punkcie pracy.
 • 4.3. Okres przetwarzania Danych Osobowych
 • 4.3.1. Dane Osobowe dostarczone przez Użytkowników będą przetwarzane przez Spółkę w formie elektronicznej, przez cały okres, w którym osoba fizyczna dostarczająca Dane Osobowe ma status Użytkownika, a także przez okres jednego roku po zakończeniu tego okresu.
 • 4.3.2. Dane Osobowe są przechowywane po okresie, w którym osoba fizyczna jest Użytkownikiem Pago App, w celu zbadania, w jakim stopniu niektóre działania Spółki determinują ponowną instalację Aplikacji przez poprzednich Użytkowników. W każdym razie, po usunięciu konta Użytkownika z Aplikacji i upływie terminu wskazanego powyżej w Punkcie 4.3.1, Dane Osobowe Użytkownika będą wykorzystywane wyłącznie do celów statystycznych i analizy, w celu przedstawienia w różnych kontekstach publicznych odpowiednich informacji o liczbie historycznych użytkowników Aplikacji i podejmowanych przez nich czynnościach w ramach Aplikacji.

5. Prawa Użytkownika

Użytkownicy korzystają z następujących praw w związku z należącymi do nich Danymi Osobowymi, z których mogą korzystać, poprzez sekcję Wiadomośćz poziomu Pago App lub wysyłając wiadomość e-mail na adres personaldata@pago.app:

 • 5.1. Prawo dostępu do Danych Osobowych
 • 5.1.1. Każdy Użytkownik może bezpłatnie poprosić Spółkę, raz na 6 miesięcy, o potwierdzenie, że Dane Osobowe dotyczące Użytkownika są przetwarzane lub nie przez Spółkę. Jeśli tak, Spółka musi poinformować użytkownika o: celach przetwarzania; kategorie danych, które są przetwarzane oraz, o ile te dane osobowe nie są aktualne / aktualizowane / istotne, prawo do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania takich Danych Osobowych lub prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; osobach fizycznych / prawnych mających dostęp do Danych Osobowych; okresów przechowywania danych osobowych; prawie do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osbowych, o ile Użytkownik uzna, że nie może wykonywać swoich praw w stosunku do Administratora.
 • 5.1.2. Spółka będzie naliczać opłatę administracyjną za dostarczenie tych informacji, o ile żądania składane przez Użytkownika są częstsze niż raz na 6 miesięcy, opłata, który zostanie przekazana Użytkownikowi, gdy złoży nowe żądanie w wyżej wymienionym terminie, z uwzględnieniem poprzedniego zapytania.
 • 5.2. Prawo do sprostowania Danych Osobowych
  Każdy Użytkownik może bezpłatnie poprosić Spółkę o sprostowanie niedokładnych Danych Osobowych, które go dotyczą. Jeśli uzna to za konieczne, po udzieleniu odpowiedzi przez Spółkę, Użytkownik może poprosić o uzupełnienie swoich Danych Osobowych, a Spółka może albo dokonać niezbędnych modyfikacji konta Użytkownika w Pago App, albo wskazać Użytkownikowi kroki, w których może dokonać poprawek samodzielnie.
 • 5.3. Prawo do usunięcia danych osobowych
 • 5.3.1. Użytkownik może poprosić Spółkę o usunięcie danych osobowych, które go dotyczą, po tym, jak Spółka zastosuje się do tego żądania w następujących sytuacjach:
 • 5.3.1.1. W przypadku, gdy Dane Osobowe, o których usunięcie są wymagane, nie są już potrzebne Spółce do realizacji celów, dla których zostały zgromadzone lub przetworzone. W tym zakresie Spółka prześle Użytkownikowi odpowiedź wyjaśniającą konieczność przetwarzania odpowiednich Danych Osobowych zgłoszonych do celów przetwarzania, a także konsekwencje ich usunięcia. W zakresie, w jakim Użytkownik uważa, że przetwarzanie to nie jest zgodne z celami wskazanymi przez Spółkę, może on zajmować pozycje w zakresie usuwania Danych Osobowych, przyjmując również odpowiedzialność za wszelkie skutki związane z korzystaniem z Aplikacji po usunięciu tych danych osobowych;
 • 5.3.1.2. Jeśli Użytkownik wycofa swoją zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych, jeżeli odpowiednie Dane Osobowe są przetwarzane na podstawie zgody Użytkownika, jako podstawa prawna (więcej informacji na temat podstaw, zgodnie z którymi przetwarzamy Dane Osobowe, znajduje się w Punkcie 3 powyżej) ;
 • 5.3.1.3. Jeśli Użytkownik sprzeciwia się przetwarzaniu Danych Osobowych, zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki; Spółka prześle Użytkownikowi odpowiedź wskazującą, w jakim zakresie istnieją uzasadnione powody dalszego przetwarzania Danych Osobowych. W sytuacji, gdy Spółka wysyła newsletter do Użytkowników lub innych komercyjnych środków komunikacji, Użytkownik będzie miał w każdej chwili i bez względu na przyczynę możliwość rezygnacji z otrzymywania takiej komunikacji;
 • 5.3.1.4. Jeśli Użytkownik uzna, że Przetwarzanie Danych Osobowych było nielegalne; Spółka prześle Użytkownikowi odpowiedź wyjaśniającą, w jakim zakresie istnieją podstawy prawne do przetwarzania Danych Osobowych; W zakresie, w jakim Użytkownik uważa, że przetwarzanie to nie jest zgodne z celami wskazanymi przez Spółkę, może on zajmować stanowisko w zakresie usunięcia Danych Osobowych, przyjmując również odpowiedzialność za wszelkie skutki związane z korzystaniem z Aplikacji po usunięciu tych Danych Osobowych;
 • 5.3.2. Spółka może odmówić wykonania żądania Użytkownika, jeżeli dane osobowe, których usunięcia zażądano, nie mogą zostać usunięte z powodu jakichkolwiek zobowiązań prawnych dotyczących działalności Spółki (w takim przypadku Spółka wskaże Użytkownikowi podstawy tego obowiązku prawnego), lub z przyczyn związanych z przechowywaniem lub danymi statystycznymi (w tym przypadku Spółka wskaże Użytkownikowi środki, jakie może podjąć, aby upewnić się, że Dane Osobowe Użytkownika są przetwarzane w bezpieczny sposób, a jednocześnie przetwarzanie odbywa się w celu podawania zbiorczych informacji o zachowaniu Użytkownika w związku z Pago App).
 • 5.4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych
  Użytkownik ma prawo poprosić Spółkę o ograniczenie przetwarzania Danych Osobowych w jednym z następujących przypadków:
 • 5.4.1. Użytkownik wskazuje, że dane osobowe, które go dotyczą, są nieprawidłowe, a Spółka nie może sprostować Danych Osobowych wskazanych po otrzymaniu informacji od Użytkownika;
 • 5.4.2. Użytkownik wskazuje, że przetwarzanie jest nielegalne, ale nie chce usunąć danych, a jedynie ograniczyć ich przetwarzanie
 • 5.4.3. Użytkownik wskazuje, że chce, aby jego Dane Osobowe były dostępne w Pago App, aby mógł je wykorzystywać do ochrony / wykonywania / ustalania jakichkolwiek praw przed jakimkolwiek organem, ale nie chce, aby jego Dane Osobowe były przetwarzane w innych celach;
 • 5.4.4. Użytkownik kwestionuje uzasadniony interes przetwarzania Danych Osobowych (które są przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu) przez Spółkę, a Spółka nie może ocenić, otrzymując żądanie od Użytkownika, o ile uzasadniony interes Spółki ma pierwszeństwo przed prawem wykonywane przez Użytkownika.

W przypadku zastosowania prawa do ograniczenia przetwarzania, Spółka wcześniej poinformuje Użytkownika, w zależności od przypadku, przed momentem, gdy ograniczenie przetwarzania przestanie obowiązywać, Dane Osobowe, które zostaną ponownie przetworzone.

 • 5.5. Prawo do żądania przeniesienia danych osobowych

Użytkownik może poprosić Spółkę o przesłanie wszystkich Danych osobowych, które Użytkownik dostarczył do Spółki (a zatem tylko Dane Osobowe wprowadzone przez Użytkownika bezpośrednio w Pago App lub odnoszące się do jego preferencji w Pago App), w formacie, który pozwala Użytkownikowi przesłać te dane osobowe do innego podmiotu (na przykład do innego operatora usług płatniczych) w celu uzyskania dostępu do nowych usług lub produktów. Z tego prawa można korzystać wyłącznie w odniesieniu do Danych Osobowych przetwarzanych na podstawie zgody Użytkownika lub w celu wykonania umowy z Użytkownikiem.

 • 5.6. Prawo do sprzeciwu
 • 5.6.1. Użytkownik ma prawo sprzeciwić się przetwarzaniu Danych Osobowych, które są przetwarzane w oparciu o uzasadniony interes Spółki, zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki. W takiej sytuacji, Użytkownik może wysłać wiadomość e-mail do Spółki na adres personaldata@pago.app, lub korzystając z sekcji Wiadomość w Aplikacji, podając powód sprzeciwu wobec przetwarzania Danych Osobowych (całkowicie lub częściowo).
 • 5.6.2. Spółka odpowie Użytkownikowi w ciągu 30 dni od otrzymania żądania, wskazując, w jakim stopniu uważa, że uzasadniony interes Spółki jest nadrzędny w stosunku do wskazanego przez Użytkownika sprzeciwu.
 • 5.6.3. W przypadku, gdy Użytkownik nie chce otrzymywać wiadomości marketingowych lub/i promocyjnych od Spółki (o ile Spółka wysyła takie wiadomości do Użytkownika), może wyrazić swoją decyzję w tym zakresie, w dowolnym momencie, w sposób absolutny.
 • 5.6.4. W przypadku, gdy wykonanie prawa przez Użytkownika jest uzasadnione, Spółka podejmie niezbędne kroki w celu zaprzestania przetwarzania Danych Osobowych danego Użytkownika;
 • 5.7. Jeżeli Użytkownik uzna za nieuzasadnioną odpowiedź otrzymaną od Spółki / brak odpowiedzi na wniosek o skorzystanie z jednego z praw wymienionych w niniejszej Polityce, ma możliwość zwrócenia się do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • 5.8. Korespondencja
 • 5.8.1. Aby skorzystać z powyższych praw, Użytkownik może skontaktować się ze Spółką pod adresem personaldata@pago.app, lub poprzez sekcję Wiadomość w Pago App.
 • 5.8.2. Spółka przeanalizuje każde indywidualne żądanie i będzie komunikować się z Użytkownikiem w celu spełnienia jego żądań w sposób jak najbardziej zbliżony do oczekiwań Użytkownika.
 • 5.8.3. Spółka odpowie na wszystkie żądania Użytkowników w ciągu 30 dni kalendarzowych od otrzymania żądania. O ile konieczne jest przedłużenie tego terminu, Spółka poinformuje Użytkownika o tej potrzebie przed upływem pierwotnego terminu.

6. Poufność Danych Osobowych

 • 6.1. Spółka korzysta tylko z Danych Osobowych, których potrzebuje do oferowania Pago App. O ile nie będziemy musieli przetwarzać niektórych Danych Osobowych, zrezygnujemy z ich przetwarzania i poinformujemy Cię o tych modyfikacjach dotyczących przetwarzania Danych Osobowych.
 • 6.2. Podczas przetwarzania Danych Osobowych Spółka oferuje dostęp tylko pracownikom / współpracownikom Spółki, którzy potrzebują dostępu do niektórych Danych Osobowych w celu prowadzenia swojej działalności w oparciu o relacje ze Spółką.
 • 6.3. Oprócz podmiotów wymienionych w niniejszej Polityce, nie udzielimy dostępu do Danych Osobowych innym podmiotom trzecim bez uprzedniego poinformowania Cię o takiej potrzebie.

7. Bezpieczeństwo przetwarzania

 • 7.1. Spółka jest zobowiązana do bezpiecznego administrowania danymi osobowymi dostarczanymi przez Użytkowników za pośrednictwem Pago App.
 • 7.2. Dane osobowe są chronione w następujący sposób:
 • 7.2.1. Z punktu widzenia możliwości przeglądania i uzyskiwania dostępu do Danych Osobowych, są one szyfrowane przed nieautoryzowanym dostępem. W ten sposób cały transfer danych, w tym transfer Danych Osobowych, między Użytkownikiem a Pago App jest szyfrowany;
 • 7.2.2. z punktu widzenia przechowywania Danych osobowych, są one przechowywane za pośrednictwem usług zabezpieczonych w chmurze oferowanych przez strony trzecie (Amazon Web Services Inc. i Digital Ocean LLC);
 • 7.2.3. wszystkie informacje o kartach bankowych Użytkowników używanych w Pago App są przechowywane na serwerze procesora płatności Credorax. Informacje o płatności są przenoszone bezpośrednio na ekrany przechowywane na serwerach Credorax, nie są odsyłane z powrotem do terminala Użytkownika ani do żadnego innego systemu, w tym systemów Spółki.
 • 7.2.4. wszystkie transakcje są autoryzowane i przetwarzane przy użyciu zaszyfrowanych kluczy identyfikacyjnych, unikalnych dla każdej karty, które są przekazywane za pośrednictwem bezpiecznego połączenia między Pago App a Credorax. W przypadku jakichkolwiek informacji związanych z przetwarzaniem płatności lub transakcją przeprowadzoną w ramach Pago App, uprzejmie prosimy o przesłanie nam e-maila na adres support@pago.app.
 • 7.3. Bezpieczeństwo konta Użytkownika zależy również od zachowania przez Użytkownika poufności danych logowania do platformy. W tym sensie Spółka zaleca Użytkownikom:
 • 7.3.1. używać silnego hasła i odnawiać je w regulowanych odstępach czasu;
 • 7.3.2. uniknąć używania tego samego hasła do wielu aplikacji;
 • 7.3.3. wdrożenie automatycznych systemów do debugowania i zabezpieczania systemów informatycznych używanych do uzyskiwania dostępu do Pago App;
 • 7.3.4. unikać przechowywania hasła do konta użytkownika w dokumentach niechronionych lub dostępnych dla osób trzecich;
 • 7.3.5. unikać ujawnienia szczegółów dotyczących hasła do konta Użytkownika przez inne osoby.
 • 7.4. Spółka nie będzie ponosić odpowiedzialności za zaniedbanie lub brak działania Użytkownika, które decydują o naruszeniu bezpieczeństwa konta z poziomu Pago App.

8. O Stronie

W ramach Strony, Spółka gromadzi i przetwarza DO, które wchodzą w jej posiadanie w następujących sytuacjach:

 • poprzez formularz kontaktowy dostępny w sekcji Kontakt, w którym to przypadku gromadzone i przetwarzane są: imię i nazwisko, wraz z adresem e-mail i wszelkimi innymi informacjami dostępnymi w polu Twoja wiadomość. DO zebrane w tym formularzu są przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu Spółki, jakim jest możliwość zbudowania długiej relacji i historii konwersji z każdą osobą kontaktującą się ze Spółką.
 • poprzez przycisk kontaktowy, dostępny na każdej stronie Witryny, gdzie odebrane wiadomości są gromadzone i przetwarzane za pomocą produktu Intercom, którego zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych są dostępne tutaj.

Wszystkie zmiany przewidywane w niniejszej Polityce będą podawane do Twojej wiadomości z odpowiednim wyprzedzeniem przed faktycznym wejściem w życie tych zmian.

9. Prawo właściwe

Niniejsza Polityka podlega przepisom prawa polskiego oraz wszelkim innym obligatoryjnym warunkom przepisów obowiązujących w Unii Europejskiej, i będzie interpretowana zgodnie z nimi.