EN PL
REGULAMIN KORZYSTANIA Z APLIKACJI PAGO
Ostatnia aktualizacja w dniu 06.02.2020 roku

Witamy w aplikacji Pago lub na stronie internetowej dostępnej pod adresem URL: www.pago.app/pl ("Strona"). Dostęp do Pago App (zgodnie z definicją poniżej), niniejszej Strony, a także korzystanie z usług świadczonych za pośrednictwem Strony następuje po poinformowaniu Cię o istnieniu poniższych warunków („Regulamin”) oraz, w przypadku korzystania z Aplikacji, zapewnia możliwość zaakceptowania warunków Regulaminu. W przypadku braku Twojej wyraźnej lub dorozumianej akceptacji, nie możesz korzystać z aplikacji Pago lub/i Strony.

Niniejsze warunki mają na celu w przejrzysty i zrozumiały sposób wyjaśnić Tobie jak powinieneś korzystać z aplikacji Pago. W związku z tym dokument podlega ciągłym modyfikacjom - zalecamy regularne zapoznawanie się z nim, abyś był na bieżąco zgodnie z jego najnowszą wersją.

Użytkownicy zostaną poinformowani o zmianach w Regulaminie co najmniej 14 (czternaście) dni przed ich wejściem w życie, zgodnie z punktem 7 niniejszego regulaminu.

1. Definicje

W tym dokumencie słowa pisane wielkimi literami będą miały następujące znaczenie:

a)
"Pago App" oznacza aplikację, do której Spółka (zgodnie z definicją poniżej) posiada prawa, dzięki którym Użytkownicy (zgodnie z definicją poniżej) mogą dokonywać płatności elektronicznych, na rzecz różnych dostawców usług, dostępnych po pobraniu aplikacji przez Użytkowników na telefon komórkowy, za pośrednictwem Apple App Store i Google Play, bezpośrednio lub za pośrednictwem Witryny. Do celów niniejszych warunków ta definicja będzie stosowana bez względu na sposób uzyskiwania dostępu do Aplikacji Pago (za pośrednictwem Strony lub za pomocą telefonu komórkowego, bezpośrednio z Apple App Store lub Google Play);
b)
"Spółka", “My” lub “nasze” oznacza Pago Poland Sp. Z.o.o
c)
"Konto na Stronie Podmiotu Trzeciego" oznacza konta Użytkowników oraz informacje znajdujące się na innych stronach internetowych lub w innych aplikacjach należących do Uzgodnionych Dostawców (zgodnie z definicją poniżej), poza Pago App, do których Spółka nie ma prawa i za których działania Spółka nie ponosi odpowiedzialności. O ile Aplikacja nie może połączyć się za pomocą Konta na Stronie Podmiotu Trzeciego, zalecamy zweryfikowanie czy Strona Podmiotu Trzeciego ma problemy z połączeniem przed skontaktowaniem się ze Spółką;
d)
"Dane Osobowe" oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej; możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można zidentyfikować bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności poprzez odniesienie do numeru identyfikacyjnego lub jednego lub więcej czynników specyficznych dla fizycznej, fizjologicznej, genetycznej, psychicznej, ekonomicznej, kulturowej lub społecznej tożsamości tej osoby fizycznej, zgodnie z definicją z ogólnego rozporządzenia o przetwarzaniu danych (“RODO”);
e)
"Uzgodniony Dostawca" oznacza osobę prawną uwzględnioną w Pago App, na rzecz której Użytkownicy mogą dokonywać płatności za pośrednictwem funkcji Pago App. Uzgodnieni Dostawcy są przesyłani do Aplikacji, o ile Spółka lub którykolwiek z jej współpracowników ma z nimi w tym zakresie stosunek umowny;
f)
"Użytkownik" ” oznacza każdą osobę fizyczną w wieku powyżej 18 lat (lub młodszą pod warunkiem, że ma pełną zdolność do czynność prawnych), która zarejestruje się i korzysta z Pago App, akceptując te warunki. Aby uniknąć jakichkolwiek wątpliwości, aplikacja Pago nie jest przeznaczona dla osób fizycznych, które nie spełniają warunków opisanych w tej definicji, i wyraźnie nie jest przeznaczona do korzystania przez nieletnich (w rozumieniu przepisów mających zastosowanie do określony użytkownik);
g)
"Opłata za Użytkowanie" oznacza kwotę do zapłaty przez użytkownika zgodnie z punktem 3 poniżej, w celu korzystania z funkcji, które użytkownik chciałby mieć do dyspozycji w Pago App.
2. Użytkowanie i funkcjonowanie Pago App

2.1. Spółka oferuje Użytkownikowi, na podstawie utworzonego przez niego konta, dostęp do Pago App, dzięki czemu może płacić faktury, składki, podatki i dokonywać innych płatności na rzecz Uzgodnionych Dostawców.

2.2. Usługi świadczone za pośrednictwem Pago App są przeznaczone tylko dla Użytkowników, którzy akceptują Regulamin i aplikacja może być używana tylko po zaakceptowaniu tych warunków. W zakresie, w jakim jest to konieczne, zgodnie z przepisami prawa lub żądaniami dowolnego organu, a także w oparciu o podejrzenia oszustwa lub uszkodzenia jego systemów, Spółka może poprosić dowolnego Użytkownika o udowodnienie jego legalności jako Użytkownika, prosząc go o: dostarczenie dodatkowych informacji lub dokumentów. W tej sytuacji Spółka nie będzie przetwarzać żadnych danych osobowych zawartych w dodatkowych informacjach / dokumentach, ale w celu udowodnienia legalności Użytkownika.

2.3. Za pośrednictwem Pago App lub/I Strony, Spółka oferuje użytkownikom dostęp do następujących usług:

a)

płatność faktur na rzecz Uzgodnionych Dostawców, przy użyciu jednej z następujących metod:

- konfigurując Uzgodnionego Dostawcę zgodnie z art. 2.4 f) poniżej

- skanując rachunek otrzymany od dostawcy mediów, zważywszy, że jest to Dostawca Uzgodniony, bez konfiguracji wspomnianej powyżej. Ta metoda nie ma zastosowania do innych dostawców, którzy nie są na liście Uzgodnionych Dostawców, z wyjątkiem dostawców dostępnych dla Użytkowników, którzy aktywowali wersje Premium / Unlimited i którzy wcześniej korzystali z opcji opisanych w art. 31.3. punktu d) i 31.4. punktu d) w takich przypadkach płatności rachunków od tych dostawców będą dostępne tylko dla tych Użytkowników.

b)
przeglądanie historii płatności zrealizowanych na rzecz Uzgodnionych Dostawców;

2.4. Aby Użytkownik mógł optymalnie wykorzystać wyżej wymienione usługi, musi wykonać pewne czynności:

a)
pobranie Pago App z Apple App Store lub Google Play na telefon zgodny z bieżącą wersją Pago App, zgodnie ze wzmiankami na stronie Pago App z Apple App Store lub Google Play. W związku z tym Spółka nie gwarantuje działania Pago App na żadnym urządzeniu mobilnym należącym do dowolnego użytkownika;
b)
b) utworzenie konta Użytkownika, poprzez wypełnienie formularza zawierającego następujące pola: adres e-mail, imię, hasło; wypełniając ten formularz, Użytkownik jest zobowiązany do dostarczenia aktualnych, kompletnych danych; w przypadku, gdy formularz nie zostanie wypełniony, osoba fizyczna nie może zostać użytkownikiem Pago App; cel żądania i przetwarzania takich informacji przez Spółkę jest opisany w polityce dotyczącej przetwarzania danych osobowych („Polityka”), dostępnej “Polityka”), dostępnej tutaj;
c)
jako alternatywa dla kroku opisanego w literze b) powyżej, Użytkownik może użyć swojego konta na Facebooku aby połączyć się z Aplikacją. W tej sytuacji Spółka przetwarza nazwę Użytkownika z Facebooka. Użytkownicy zainteresowani dodatkowymi aspektami dotyczącymi połączenia swojego konta Facebook w innych aplikacjach / stron internetowych mogą skorzystać z tego adresu w celu uzyskania szczegółowych informacji;
d)
w ramach procesu opisanego w punkcie b) powyżej, akceptując Regulamin i potwierdzając, że użytkownik został poinformowany o treści Polityki; dokumenty te są dostępne w każdej chwili, do wglądu, w Pago App, po zakończeniu procesu opisanego w literze b);
e)
(opcjonalnie, jeżeli funkcjonalność do zapłaty po zeskanowaniu rachunku zgodnie z art. 2.3. lit. a) drugi podpunkt nie działa) w przypadku czynności wskazanej w punkcie d) powyżej, wybrania co najmniej jednego Uzgodnionego Dostawcy spośród listy dostępnego w Pago App, zorganizowanego w zależności od rodzaju oferowanych usług (prąd, gaz, woda, urządzenia sanitarne itp.) i wprowadzić dane łączące (nazwa konta i hasło), których Użytkownik używa na swoim koncie online w aplikacji/strona internetowa Uzgodnionego Dostawcy;
f)
po wykonaniu czynności w punkcie e), konfiguracja każdego miejsca konsumpcji dla każdego umawiającego się Dostawcy wybranego i połączonego przez Użytkownika w Aplikacji Pago, poprzez wskazanie rodzaju miejsca (dom własny, dom rodziców, dom wakacyjny);
g)
g) wprowadzenie szczegółów płatności (numer konta bankowego i unikalne hasło, utworzone w Pago App), na podstawie których należy dokonać płatności faktur. Dane te mogą być przetwarzane w aplikacji Pago, zgodnie z polityką dostępną tutaj;
h)
uiszczenie Opłaty za Użytkowanie zgodnie z punktem 3 poniżej

2.5. Po wykonaniu powyższych czynności, Spółka, za pośrednictwem Pago App, ma dostęp i przetwarza pewne informacje istniejące na kontach elektronicznych Użytkowników zarejestrowanych w aplikacjach / stronach należących do Uzgodnionych Dostawców. Dostęp i przetwarzanie odbywa się zgodnie z postanowieniami Polityki, dostępnej tutaj.

2.6. Korzystając z Pago App, Użytkownik może w dowolnym momencie wykonać jakąkolwiek z następujących czynności:

a)
dodawanie i usuwanie Uzgodnionych Dostawców z jego konta;
b)
dodanie karty bankowej (I) za pomocą menu Ustawienia - Moje karty, lub (II) poprzez wprowadzenie danych karty bankowej po zainicjowaniu pierwszej płatności.
c)
zmiana danych karty bankowej używanej do dokonywania płatności;
d)
dostęp do ustawień Pago App, z której można uzyskać więcej informacji na temat Pago App; może wysyłać do Spółki pisemne wnioski lub pytania; może skonfigurować typy powiadomień, które chce otrzymywać z Pago App; może ustalić metodę zabezpieczenia płatności (kod numeryczny lub odcisk palca); może zmienić język, w którym wyświetlana jest Pago App (polski lub angielski);
e)
przeglądanie wszystkich faktur wystawionych przez Uzgodnionych Dostawców w formacie PDF;
f)
zmiana subskrypcji, na podstawie której używana jest aplikacja, poprzez przejście do innej subskrypcji, jeśli chce ona korzystać z większej lub mniejszej liczby funkcji aplikacji Pago
g)
rozłączanie z Pago App.

2.7. Użytkownik jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo danych identyfikujących i logowania, powiązanych z kontem Użytkownika, aby zapobiec lub ograniczyć szanse nieautoryzowanego dostępu do konta utworzonego w Pago App. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w Polityce, dostępnej tutaj.

2.8. 2.8. W sytuacji, gdy podczas korzystania z Pago App, Użytkownik zauważy jakiekolwiek elementy, które mogą wskazywać na niewłaściwe działanie Pago App, może zgłosić ten fakt Spółce za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres support@pago.app lub może przejdź do sekcji „Wiadomość” z Pago App.

2.9. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie operacje wykonane za pośrednictwem Pago App. W zamian Spółka gwarantuje, że przetwarza dane wygenerowane przez użytkownika w ramach aplikacji Pago, w tym dane osobowe, zgodnie z postanowieniami Polityki, dostępnymi tutaj.

2.10. W celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości Spółka nie ponosi odpowiedzialności za poprawność informacji zawartych w fakturach PDF dostępnych w Pago App, należących do Uzgodnionych Dostawców, takich jak, między innymi, należna kwota i jej termin płatności, poprawny opis miejsca konsumpcji lub posiadacza umowy dotyczącej miejsca konsumpcji. W celu uzyskania wyjaśnień związanych z tymi informacjami, Spółka skieruje Użytkownika do Uzgodnionego Dostawcy wystawiającego fakturę.

2.11. O ile Dane Osobowe dostarczone przez Użytkownika podczas wypełniania formularza rejestracyjnego w Pago App są fałszywe, niedokładne lub niekompletne, Spółka po stwierdzeniu tego faktu bezpośrednio lub po ogłoszeniu może anulować lub zawiesić takie konto, całkowicie lub częściowo, lub może odmówić świadczenia jakiejkolwiek lub wszystkich usług dostępnych w ramach Pago App, o ile odpowiednie Dane Osobowe nie mogą zostać sprostowane przez Spółkę przy pomocy Użytkownika.

2.12. W każdym przypadku, Spółka nie przetwarza Danych Osobowych, które nie są niezbędne do oferowania usług dostępnych w Pago App, w przypadku których nie uzyskała uprzedniej wyraźnej zgody Użytkownika w związku z którymi nie ma uzasadnionego interesu ani innego powodu do przetwarzania.

2.13. W historii płatności związanej z każdym z Uzgodnionych Dostawców, Użytkownik może zapoznać się ze wszystkimi fakturami, które zostały opłacone w ciągu ostatnich 6 miesięcy, może znaleźć dane kontaktowe działów obsługi klienta Uzgodnionych Dostawców lub poprosić o ponowne - przesłanie potwierdzenia płatności dowolnej faktury, o ile płatność ta została wcześniej dokonana za pomocą Pago App. Ponowna transmisja odbywa się za pośrednictwem wiadomości e-mail Użytkownika.

2.14. Użytkownik może zapłacić jedną fakturę lub kilka faktur jednocześnie, do maksymalnej liczby płatności dostępnej miesięcznie w ramach aktywnej subskrypcji. Po osiągnięciu maksymalnej liczby dostępnych płatności faktur, gdy Użytkownik spróbuje dokonać kolejnej płatności za rachunki, aplikacja wyświetli komunikat informujący o osiągnięciu limitu i sugerujący możliwość aktywacji subskrypcji wraz z informacjami o dostępnych funkcjach i cenie każdej subskrypcji.

2.15. W przypadku, gdy Użytkownik nie dodał karty bankowej do swojego konta za pomocą menu Ustawienia - Moje karty, po zainicjowaniu pierwszej płatności Użytkownik zostanie poproszony o podanie danych dotyczących swojej karty bankowej, które następnie zostaną zapisane przez procesora płatności używanego przez Spółkę w odpowiednim czasie. Potwierdzenie dokonania płatności jest sygnalizowane wizualnie w Pago App i e-mailem potwierdzającym, które jest wysłany do Użytkownika.

2.16. Spółka nie przetwarza, w jakikolwiek sposób, karty bankowej jakiegokolwiek Użytkownika poza ułatwieniem dostępu do takich informacji przez podmiot przetwarzający płatności. Więcej szczegółów na ten temat można znaleźć w Polityce dostępnej tutaj.

2.17. Używamy produktów trzecich do przetwarzania płatności ("Procesorzy Płatności") dokonanych z twojego konta w Pago App. Przetwarzanie płatności, poza Regulaminem, może podlegać warunkom poufności, warunkom i zasadom Procesorów Płatności.

2.18. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy, które mogą wystąpić w związku z przetwarzaniem takiej płatności. Wyrażasz zgodę na dokonanie płatności przy użyciu tej metody płatności wybranej, gdy zlecasz dokonanie takiej płatności.

2.19. 2.19. Spółka nie gwarantuje określonego przedziału czasu, który może upłynąć między poszczególnymi krokami operacyjnymi w Pago App, jak opisano w tej sekcji. Spółka nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za trudności techniczne, które mogą wystąpić w zależności od urządzenia mobilnego, na którym działa Pago App i parametrom tego urządzenia. Spółka jest zainteresowana opiniami Użytkowników, a także sygnalizowaniem wszelkich problemów dotyczących funkcjonowania Pago App, które można przesyłać pocztą elektroniczną na adres:support@pago.app lub za pomocą sekcji „Wyraź swoją opinię” w Pago App.

3. Dostęp I aktualizacja Konta z Stron Podmiotów Trzecich

3.1. Korzystając z Pago App i akceptując Regulamin, Użytkownik wyraźnie upoważnia Spółkę do dostępu do dowolnego Konta ze Strony Podmiotu Trzeciego, w imieniu Użytkownika, zgodnie z postanowieniami Polityki, dostępnymi tutaj.

3.2. Korzystając z Pago App, Użytkownik może zautomatyzować, całkowicie lub częściowo, płatności, które autoryzuje na rzecz Uzgodnionych Dostawców. Aby zoptymalizować korzystanie z Pago App, aby Użytkownik mógł mieć pewność, że kwoty płatności wyświetlane w Pago App są prawidłowe i kompletne, Spółka okresowo uzyskuje dostęp do informacji o Użytkowniku, dostępnych na kontach ze Stron Podmiotów Trzecich i aktualizuje je.

3.3. Firma nie będzie wykorzystywać informacji o użytkowniku dostępnych na koncie oraz przekazywać ich stronom trzecim, za wyjątkiem ustaleń z art. 3.2.

3.4. Użytkownik rozumie, że o ile informacje o Użytkowniku, które są dostępne na Kontach Stron Podmiotów Trzecich, są niespójne, niekompletne lub nieodpowiednie, istnieje możliwość, że Pago App nie wyświetli prawidłowych, kompletnych informacji dotyczących faktur związanych z fakturą od Uzgodnionych Dostawców. Aby uniknąć jakichkolwiek wątpliwości, Spółka nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwy wynik, o ile wynik ten jest spowodowany niewłaściwymi informacjami dotyczącymi użytkownika znajdującymi się na kontach Stron Podmiotów Trzecich. Użytkownik jest odpowiedzialny za ciągłą aktualizację informacji dostępnych na kontach Stron Podmiotów Trzecich.

4. Uwierzytelnianie za pomocą cyfrowego odcisku palca

4.1. Uwierzytelnianie za pomocą cyfrowego odcisku palca może być stosowane na urządzeniach z włączonym uwierzytelnianiem za pomocą cyfrowego odcisku palca, minimum iPhone 5S z minimalnym systemem operacyjnym iOS8 oraz na urządzeniach z systemem operacyjnym Android, wersja minimalna 6.0. Spółka nie przetwarza w żaden sposób informacji o cyfrowych odciskach palców przechowywanych na urządzeniach Użytkowników, służy to jedynie do aktywacji algorytmów z Pago App, która umożliwia identyfikację Użytkownika.

4.2. Ten rodzaj uwierzytelnienia zapewnia stopień bezpieczeństwa dozwolony przez dostawcę dla tego rozwiązania uwierzytelniania. Więcej informacji na temat uwierzytelniania za pomocą cyfrowego odcisku palca można znaleźć:

a)
w przypadku systemów operacyjnych iOS: tutaj;
b)
w przypadku systemów operacyjnych Android: tutaj.

4.3. Spółka nie ponosi żadnej odpowiedzialności i nie udziela rekomendacji dotyczących zastosowania określonego rodzaju uwierzytelnienia do uszkodzenia systemu uwierzytelniania opartego na kodzie PIN lub odwrotnie.

4.4. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wykorzystanie uwierzytelnienia za pomocą cyfrowego odcisku palca oraz konsekwencje nieautoryzowanego uwierzytelnienia przy użyciu tego rodzaju uwierzytelnienia.

41. Funkcja rekomendacji Pago App dla kontaktów użytkownika

41.1 Spółka wygeneruje dla każdego użytkownika Pago App unikalny kod alfanumeryczny (utworzony z cyfr i liter), który będzie powiązany tylko z tym Użytkownikiem i który ten Użytkownik może rozpowszechnić wśród swoich kontaktów z listy kontaktów swojego telefonu. Aby uniknąć jakichkolwiek wątpliwości, Użytkownik nie jest zobowiązany do rozpowszechniania tego kodu, a dystrybucja unikalnego kodu nie spowoduje aktywacji funkcji Pago App, które w innym przypadku byłyby niedostępne dla takiego Użytkownika.

41.2 W związku z jego działaniami polegającymi na rozpowszechnianiu unikalnego kodu dołączonego do swojego konta w aplikacji Pago, Użytkownik może otrzymać pewną liczbę Punktów Pago (zgodnie z tu opisanymi Regułami), o ile Użytkownik podejmie następujące działania, łącznie:

(a)
Użytkownik rozsyła unikalny kod dołączony do swojego konta Pago do swoich kontaktów
(b)
Jeden z kontaktów Użytkownika instaluje Pago App, w wyniku użycia linku rozpowszechnianego przez Użytkownika, który zawiera unikalny kod dołączony do konta użytkownika Pago.
(c)
Po zainstalowaniu Pago App zgodnie z pkt. (b) powyżej nowy Użytkownik łączy Uzgodnionego Dostawcę i płaci rachunek wystawiony przez tego dostawcę.

41.3 Unikalny kod dołączony do konta Pago każdego Użytkownika jest dostępny w sekcji “Zaproś znajomego” w Pago i może być dystrybuowany do każdego i do nieograniczonej liczby kontaktów Użytkownika. Dla nowych użytkowników, którzy podjęli działania opisane w art. 6.2 punktów (a) i (b), Użytkownik, który rozpowszechnił swój unikalny kod (co spowodowało instalację aplikacji przez nowego Użytkownika), będzie mógł zobaczyć, w sekcji “Zaproś swoich znajomych” w Pago, że nowi Użytkownicy nie zapłacili rachunku, mając możliwość wysyłania do nich powiadomień.

5. Zmiany Regulaminu

5.1. Warunki mogą być modyfikowane przez Spółkę. Za każdym razem, gdy wprowadzamy zmiany, użytkownik zostanie o tym powiadomiony podczas uzyskiwania dostępu do Pago App i zostanie poproszony o wyraźną zgodę na zaakceptowanie takich warunków. Ponadto Użytkownicy zostaną powiadomieni (e-mailem) o zmianach Regulaminu co najmniej 14 (czternaście) dni przed ich wejściem w życie.

5.2. Użytkownicy mogą w dowolnym momencie uzyskać dostęp do Warunków w Pago App, jej najnowszej wersji.

6. Ograniczenie odpowiedzialności

6.1. Spółka nieustannie dokłada starań, aby utrzymać działanie Aplikacji. Niemniej jednak z przyczyn technicznych lub niektórych aktualizacji technicznych możliwe jest, że Aplikacja nie będzie działać w określonych momentach. W takich sytuacjach Spółka przekaże stosowną informację Użytkownikom, gdy Użytkownicy zalogują się do Aplikacji.

6.2. Niemniej jednak Spółka nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane bezpośrednio lub pośrednio lub za jakąkolwiek bezpośrednią lub pośrednią utratę zysków, doznaną w wyniku korzystania lub przerwania korzystania z usług oferowanych przez Pago App.

6.3. Płatności dokonywane za pomocą Pago App są przetwarzane zgodnie z informacjami z powiadomienia wyświetlanego Użytkownikowi przez Aplikację po dokonaniu płatności. Każda płatność jest rejestrowana z datą, w której płatność została dokonana przez Użytkownika, niezależnie od daty, w której kwota zostanie pobrana przez Uzgodnionego Dostawcę lub przez Spółkę (w odniesieniu do opłat za Subskrypcję). Spółka nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, które mogą wystąpić z powodu opóźnionych płatności dokonanych za pośrednictwem Pago App lub w wyniku niewłaściwego funkcjonowania Pago App, z powodu obiektywnych okoliczności.

6.4. Pago App udostępnia Użytkownikom odpowiedzi na często zadawane pytania, które mogą wynikać z korzystania z Aplikacji. Jednocześnie Użytkownicy mogą kontaktować się ze Spółką w dowolnym momencie podczas korzystania z Aplikacji, aby wysyłać pytania dotyczące dowolnego aspektu z Aplikacji. W tym kontekście Spółka nie ponosi odpowiedzialności za możliwe szkody spowodowane niewłaściwym użyciem Pago App.

7. Prawo właściwe

Regulamin, a także wszelkie wynikające z niego zobowiązania umowne, będą interpretowane zgodnie z polskim prawem. Do rozstrzygania wszelkich sporów związanych z korzystaniem z Pago App i Regulaminem, właściwy dla siedziby Spółki sąd.

8. Strony podmiotów trzecich

Pago App i Strona zawierają linki do innych stron internetowych, za których treść Spółka nie ponosi odpowiedzialności. Dostęp do tych stron odbywa się zgodnie z warunkami/regulaminem każdej strony. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za treść tych stron internetowych.

9. Własność intelektualna

Spółka jest właścicielem wszystkich praw do treści Pago App i Witryny (w tym między innymi obrazów, tekstów, znaków towarowych, logo, elementów grafiki internetowej, skryptów, aplikacji i baz danych). Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek elementów treści dotyczących Aplikacji Pago i / lub Witryny bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki.